Wymiany, zwroty i reklamacje

Procedura reklamacyjna

 • Klient ma prawo do składania reklamacji związanych z Towarem przesyłając informację na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź na adres korespondencji elektronicznej: biuro@tallone.pl.
 • W terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i opisem wad.

 

Opis reklamacji powinien zawierać:

 • opis wady lub powstałego problemu;
 • datę wystąpienia;
 • nazwisko, imię, nazwę podmiotu reklamującego, adres do korespondencji;
 • żądanie Klienta w związku ze składaną reklamacją.

 

Podstawy reklamacji w szczególności nie może stanowić:

 • powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które Usługodawca musi prowadzić w celu utrzymania Systemu;
 • inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada;
 • mechaniczne uszkodzenia Towaru, powstałe z przyczyn leżących po stronie Klienta (rozerwanie, naderwanie );
 • uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się, że uznał reklamację.
Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub na trwałym nośniku na adres korespondencji elektronicznej Klienta lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 • Klient będący Konsumentem (zwany w niniejszym paragrafie Konsumentem), który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Wystarczające jest wysłanie informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie bądź za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem  https://tallone.pl
 • Po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku tj. w drodze korespondencji elektronicznej na adres Konsumenta podany w formularzu rejestracyjnym albo przy składaniu Zamówienia.
 • Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 • Umowę Sprzedaży, od której Konsument odstąpi, uważa się za niezawartą.
 • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi koszty najtańszego sposobu Dostawy oferowanego przez Sprzedawcę. Jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy sposób Dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia odstąpienia przez niego od Umowy Sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy (Lanmar Paulina Langowska z siedzibą w Bartągu ul. Tęczowy Las 2B/26 kod 10-687 poczta Olsztyn) przed upływem w/w terminu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Sprzedawca zwraca wszelkie płatności dokonane przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentom, którzy zdecydowali się:

 • na zakup Towaru, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • na zakup Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • na zakup Towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Obie strony umowy (Sprzedawca i Klient) uprawnione są do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie jej obowiązywania bez wskazywania przyczyn.
 • Klient składa oświadczenie woli bezpośrednio na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy.
 • Sprzedawca składa oświadczenie woli bezpośrednio na wskazany przez Klienta adres korespondencji elektronicznej lub na adres Klienta wskazany na Koncie Klienta albo podczas składania Zamówienia.

Nie wiesz

czy potrzebujesz nakładek na obcasy Tallone?

Sprawdź, czy znasz choć jedną z tych sytuacji

Galeria zdjęć

Słuchamy was


Zamów już teraz
Realizacja:

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.